LAVIČKY POD SKALAMI

Občianske združenie Pod skalami, so sídlom v Súľove – Hradnej, bolo založené v roku 2012.
Jeho cieľom je podpora a posilňovanie historického povedomia, pozitívneho patriotizmu, súdržnosti obyvateľov poukázaním na miestne tradície, prírodné a kultúrne dedičstvo a bohatstvo našej obce vzhľadom na jej špecifiká, ochrana a propagácia kultúrnych pamiatok a historických artefaktov v regióne, rozvoj a ochrana duchovných hodnôt.
OZ Pod skalami v súlade so svojimi stanovami doteraz uskutočnilo v našej obci tieto podujatia:

 • Prevádzka Pamätnej izby obce Súľov - Hradná od r. 2018 - veľmi sa tešíme z mnohých návštevníkov, domácich i vzdialenejších, či rodákov žijúcich aj v zahraničí. Z mnohých kútov Slovenska, Čiech, Moravy, Poľska, Anglicka, Švédska... Naša expozícia zaujala deti i dospelých, žiakov základných, špeciálnych škôl, zborové zájazdy, kluby dôchodcov aj kluby turistov. Pamätnú izbu sme otvorili aj pri rôznych špeciálnych príležitostiach.
 • Spolupráca na vizuálnej podobe kalendára obce Súľov / Hradná na r. 2020
 • Organizácia 8. ročníka podujatia "Vianočný kruh" - december 2019
 • Realizácia projektu LAVIČKY POD SKALAMI s finančnou pomocou Žilinského samosprávneho kraja - 2019
 • Predstavenie kultúrneho dedičstva obce prostredníctvom tradičnej tvorby a remesla "Umenie a zážitok spod Súľovských skál" pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 - september 2019
 • Spracovanie informácií o šľachtických náhrobných kameňoch a zoznamu padlých z našej obce v 1.sv.vojne na informačnú tabuľu pri cintoríne v Súľove - apríl 2019
 • Organizácia 7.ročníka podujatia "Vianočný kruh" - s vystúpením detí z MŠ pri ZŠ Súľov - Hradná, A. Ďurajku (ľudový tanec), Mužského speváckeho zboru CZ ECAV Záriečie, výstava adventných kalendárov - prác žiakov a rodičov ZŠ s MŠ Súľov - Hradná
 • Predstavenie knihy D. Strečanskej "Pacifista a jeho dcéra" spojené s priblížením histórie vzniku ČSR a života v našej obci od tohto obdobia - október 2018
 • Organizácia výstavy " Pamätná izba – miesto zdieľanej histórie obce Súľov-Hradná" pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 - september 2018
 • Rozšírenie expozície Pamätnej izby o výstavu tradičných ľudových odevov pri príležitosti podujatia "Nositelia tradícií" - máj 2018
 • Organizácia podujatia "200. výročie narodenia Márie Madočániovej r. Akaiovej" - predstavenie života M. Madočániovej a knihy Posledná zemianka a skalná ruža - spojené s osadením nového kríža na hrobe M. Madočániovej - v spolupráci s ObÚ Súľov - Hradná - marec 2018
 • Výstava fotografií historických pamiatok Súľova - Hradnej počas besedy s p. Strečanskou ( prezentácia kníh Údolie nájdených lások a Posledná zemianka a skalná ruža) v Mestskej knižnici v Bytči - február 2018.
 • Organizácia 6. ročníka výstavy Vianočný kruh – spojenej s otvorením Pamätnej izby obce Súľov – Hradná , zriadenej obcou Súľov – Hradná – december 2017
 • Spoluorganizácia výstavy „500 VÝROČIE REFORMÁCIE v archívnych dokumentoch Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči“ – september 2017
 • Spracovanie zaujímavostí o národných kultúrnych pamiatkách v našej obci na informačné tabule pred Obecným úradom v centre Súľova – máj 2017
 • Organizácia 5.ročníka výstavy Vianočný kruh spojeného s prezentáciou knihy p. Strečanskej „Posledná zemianka a skalná ruža“ - november 2016
 • Organizácia 4.ročníka výstavy Vianočný kruh - december 2015
 • Organizácia podujatia a výstavy pri príležitosti osláv 70.výročia skončenia II.svetovej vojny, v spolupráci s ObÚ Súľov – Hradná, ZŠ s MŠ Súľov – Hradná a ďalšími - apríl 2015
 • Organizácia 3.ročníka výstavy Vianočný kruh - december 2014
 • Organizácia spomienkového stretnutia na p.farára O. Pecku, v spolupráci s CZ ECAV Súľov- Hradná a CZ ECAV Záriečie - október 2014
 • Organizácia 2.ročníka výstavy Vianočný kruh - december 2013
 • Organizácia výstavy „Evanjelický kostol včera a dnes“ pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva, v spolupráci s ECAV Súľov – Hradná - september 2013
 • Prezentácia knihy p. Strečanskej „Údolie nájdených lások“ - apríl 2013
 • Organizácia výstavy Vianočný kruh - december 2012

Informácie o našej činnosti a fotografie z pripravených podujatí nájdete aj na facebook – u stránka Pod skalami

Milí priatelia, aj v tomto roku máte možnosť podporiť našu činnosť darovaním vašich 2 % z daní. Ďakujeme!
Potvrdenie-DP.pdf
Vyhlasenie-DP.pdf